Pimonpat.axa     0868857188      pimonpat99@gmail.com  

 i Plus 

 ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี คุ้มครอง 10 ปี 

 รับเงินคืนทุกปี 

ด้วยผลประโยชน์การออมที่คุ้มค่า

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-2c679c2bddd922ad3f41d76969ad0981' }}

ออมระยะสั้นวางแผนการออมได้ง่าย

 ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 10 ปี

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-d4605ccd958fe5705b93746df1ef8cbe' }}

รับเงินจ่ายคืนประจำปี (รับรองการจ่าย)

 • 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 1 
 • 33% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 4 
 • 64% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สิ้นปีที่ 7 – 10
 • ครบกำหนดสัญญารับเพิ่มอีก 160% รวมรับผลประโยชน์เงินจ่ายคืนขั้นต่ำ 191%
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-a50c4d509efa8b8737c05385d60fbdfc' }}

รับผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผล

 • เงินปันผลระดับกลาง* สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.75% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 12%
 • เงินปันผลประดับสูง * สิ้นปีที่ 1-9 ในอัตรา 0.90% ของจำนวนเงินเอาประกัน สิ้นปีที่ 10 ในอัตรา 14.4%

*จำนวนเงินปันผลที่แสดงเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองจำนวนการจ่าย โดยอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการประมาณการจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอัตราที่ได้รับจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่แสดงได้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารการขายก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

บวกความคุ้มครองที่มากกว่า

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-cc8073af91570c3ebe312463fc123ed1' }}

คุ้มครองชีวิตหรือเจ็บป่วยด้วย 5 โรคร้ายแรง

 • มะเร็งระยะลุกลาม
 • ตับวาย
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c68823a9dd2abd4adc97b549488c0c91' }}

คุ้มครองชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

 • สูญเสียแขน มือ ขา หรือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 หรือ 2 ข้าง โดยที่มือสูญเสียตั้งแต่ข้อมือและเท้าสูญเสียตั้งแต่ข้อเท้า
 • สูญเสียตา 1 ข้างหรือ 2 ข้าง
 • สูญเสียการได้ยินทั้ง 2 ข้าง
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ในระดับ 3 ขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของร่างกาย
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง**

**การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรงหมายถึง การบาดเจ็บที่ศรีษะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทำให้สมองได้รับความกระทบกระเทือนจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน และได้รับการวินิจฉัยและประเมิณโดยแพทย์ คือ การเคลื่อนย้าย การเดินหรือเคลื่อนที่ การแต่งกาย การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย

รับรายละเอียดแผนประกัน

แผนที่ท่านสนใจ

 

แผนที่ท่านสนใจ
ประกันสุขภาพ i-child
ประกันสุขภาพ i-Healthy
ประกันสุขภาพ เด็กเล็ก
สุขภาพดี 4200/6200
ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน
ประกันสุขภาพ ตรงใจ
ประกันชีวิต i-Protect

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-9c814c89e0d5ac35e814a95e030d97e9' }}